Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
39 postów 2 komentarze

Krajowe Porozumienie Samorządowe

Antoni Gut - Samorządność Wolność Własność Praworządność

STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE pod nazwą „OBURZENI”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Uchwała Rady Koordynacyjnej nr 1. z dnia 07.01.2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu działania Rady Koordynacyjnej

 STOWARZYSZENIE OBYWATELSKIE pod nazwą „OBURZENI”

 

Uchwała Rady Koordynacyjnej nr 1. z dnia 07.01.2014 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu działania Rady Koordynacyjnej

 

 

Regulamin działania Rady Koordynacyjnej

Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego pod nazwą „Oburzeni”  zwany Radą Koordynacyjną jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, działa na podstawie ustaw, Statutu, uchwał Walnego Zebrania oraz niniejszego Regulaminu Pracy Rady Koordynacyjnej. Kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Wszyscy członkowie Rady Koordynacyjnej oraz koordynatorzy wojewódzcy mogą samodzielnie prowadzić negocjacje, podpisywać umowy z innymi organizacjami i osobami o współpracy, pozostając w tej sprawie w łączności z przewodniczącym Rady. Wszelkie umowy i ustalenia w ten sposób zawarte, aby stać się ważnym dokumentem muszą być rozpatrzone i zaakceptowane przez Radę Koordynacyjną. W przypadku odrzucenia podpisanego porozumienia przez Radę, uznaje się go za niebyły. Wszyscy członkowie Rady wykonują przyjęte obowiązki, społecznie bez wynagrodzenia.

Mając na uwadze usprawnienie działań Stowarzyszenia przyjmuje się następujący podział zadań i zakresy obowiązków członków Rady Koordynacyjnej.

Przewodniczący Rady p. Antoni Gut organizuje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę i Stowarzyszenia na zewnątrz. Prowadzi rozmowy i negocjacje z innymi organizacjami i osobami oraz w razie potrzeby włącza się do negocjacji prowadzonych przez innych członków Rady w sprawach dotyczących współpracy w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

Zastępca Przewodniczącego ds. struktur p. Marek Ciesielczyk inicjuje i podejmuje działania mające na celu utworzenie we wszystkich okręgach wyborczych do sejmu (41) struktur Stowarzyszenia i koordynuje wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez innych członków Stowarzyszenia w tym zakresie. Analizuje bieżącą sytuację wokół Stowarzyszenia, prowadzi rozmowy i negocjacje z innymi organizacjami i osobami, w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

Zastępca Przewodniczącego ds. organizacyjnych p. Tadeusz Browarek opracowuje  bieżące plany działania Stowarzyszenia i koordynuje wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez innych członków Stowarzyszenia w tym zakresie. Prowadzi rozmowy z innymi organizacjami i osobami, mające na celu realizację programu  Stowarzyszenia. Inicjuje i koordynuje działania i przygotowania do zorganizowania i przeprowadzenia kongresu członków Stowarzyszenia czyli Walnego Zebrania.

Skarbnik p. Jarosław Utrata podejmuje działania mające na celu utworzenie sprawnego systemu umożliwiającego systematyczne dokonywanie wpłat składek przez członków i darczyńców. Prowadzi bieżącą ewidencję przychodów i wydatków oraz sporządza sprawozdania finansowe i bilans. Podejmuje działania, w tym rozmowy z innymi organizacjami i osobami mające na celu pozyskiwanie środków na działalność Stowarzyszenia oraz koordynuje działania w tym zakresie podjęte przez innych członków Stowarzyszenia.

Sekretarz p. Jan Sposób sporządza i przechowuje protokoły i inne dokumenty z zebrań Rady i Walnego Zebrania. Przygotowuje wzory druków i prowadzi kartotekę członków Stowarzyszenia. Prowadzi i archiwizuje bieżącą korespondencję, w tym porozumienia i uzgodnienia z innymi organizacjami i osobami, prowadzoną przez innych członków Rady. Przygotowuje propozycje odezw i stanowisk Rady lub Stowarzyszenia. Inicjuje i inspiruje działania informacyjne w przestrzeni publicznej oraz koordynuje w tym zakresie działania innych członków Stowarzyszenia.

Członek Rady p. Józefa Panek prowadzi działania informacyjne i formacyjne oraz negocjacje dotyczące współpracy Stowarzyszenia z uniwersytetami, grupami naukowców i innymi osobami wyrażającymi wolę realizacji celów Stowarzyszenia a także koordynuje wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez innych członków Stowarzyszenia w tym zakresie. 

Członek Rady p. Andrzej Surowiecki prowadzi działania informacyjne i formacyjne oraz podejmuje współpracę z pracownikami urzędów centralnych oraz z centralami związków zawodowych w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia a także koordynuje wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez innych członków Stowarzyszenia w tym zakresie.

Członek Rady  p. Zbigniew Rudnik prowadzi działania informacyjne i formacyjne oraz negocjacje dotyczące współpracy Stowarzyszenia ze związkami zawodowymi i innymi osobami wyrażającymi wolę realizacji celów Stowarzyszenia a także koordynuje wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez innych członków Stowarzyszenia w tym zakresie. 

Członek Rady p. Paweł Połaneckiprowadzi działania informacyjne i formacyjne oraz negocjacje dotyczące współpracy Stowarzyszenia ze środowiskami rolników indywidualnych oraz producentów i przetwórców żywności i pasz działających na zasadzie zrównoważonego rozwoju z poszanowaniem zasobów środowiskowych i ochrony zdrowia ludzi i zwierząt. Współpraca z naukowcami i praktykami ze środowisk ekologów i producentów zdrowej żywności wyrażającymi wolę realizacji celów Stowarzyszenia a także koordynuje wszelkie inicjatywy i działania podejmowane przez innych członków Stowarzyszenia w tym zakresie.

Członek Rady p. Krzysztof Kornatowicz prowadzi działania informacyjne i formacyjne oraz negocjacje dotyczące współpracy Stowarzyszenia ze środowiskiem drobnych przedsiębiorców, kupców i rzemieślników a także innymi  osobami wyrażającymi wolę realizacji celów Stowarzyszenia.

 

Zebrania Rady Koordynacyjnej poza wyjątkowymi wypadkami, kiedy wszyscy członkowie Rady przebywają w jednym miejscu, są przeprowadzane za pomocą skypalub innego medium umożliwiającego swobodne wypowiedzi wszystkich członków Rady. Wszelkie sprawy techniczne z tym związane koordynuje p. Tadeusz Browarek. Zebraniom przewodniczy, przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona.

Merytoryczne punkty porządku obrad, co do zasady muszą być przygotowane w formie pisemnej i przesłane drogą elektroniczną do wszystkich członków Rady na 24 godz. przed rozpoczęciem zebrania. Inne sprawy mogą być wnoszone w trakcie zebrania ale pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez wszystkich członków Rady.

Zebranie Rady, co do zasady będzie odbywało się jeden raz w tygodniu. W przypadkach nadzwyczajnych przewodniczący może zwołać zebranie częściej powiadamiając o tym wszystkich członków Rady, w sposób skuteczny - zwyczajowo przyjęty.   

 Koordynatorzy wojewódzcy a w przyszłości koordynatorzy okręgowi, mogą zgłaszać przewodniczącemu propozycje do porządku obrad Rady i uczestniczyć w zebraniach Rady z głosem doradczym podczas omawiania spraw, które wnieśli pod obrady.

Z zebrania Rady sekretarz sporządza protokół, który następnego dnia przesyła  drogą elektroniczną do wszystkich uczestników zebrania. W przypadku wniesienia uzasadnionych uwag przez uczestników zebrania sekretarz protokół uzupełnia i przesyła drogą elektroniczną do podpisu przewodniczącemu. Podpisane papierowe wersje protokółów przechowuje Sekretarz.

Członkowie Stowarzyszenia są upoważnieni do przyjmowania wypełnionych Ankiet/Deklaracji od kandydatów, którzy je wypełnili i zobowiązali się do realizacji celów Stowarzyszenia. Dokument ten powinni przekazywać niezwłocznie koordynatorowi wojewódzkiemu a po ustanowieniu koordynatorów okręgowych – odpowiedzialność za właściwe przechowywanie wszystkich Ankiet/ Deklaracji będzie ponosił koordynator okręgowy. Koordynator wojewódzki/ okręgowy powinien niezwłocznie wypełnioną Ankietę/Deklarację zeskanować i przesłać skan na adresoburzeni1@interia.pl Oryginał Ankiety/Deklaracji koordynator winien przechowywać jako dokument poufny w rozumieniu – ustawy o ochronie danych osobowych.

Koordynatorzy wojewódzcy/ okręgowi są upoważnieni do negocjowania i podpisywania umów o współpracy z innymi organizacjami wyrażającymi wolę realizacji celów Stowarzyszenia. Współpraca ta może być realizowana poprzez utworzenie „okręgowych rad współpracy” w skład których wchodziliby przedstawiciele współpracujących organizacji. Przewodniczącym „rady” z urzędu jest koordynator wojewódzki/ okręgowy Stowarzyszenia. W/w „okręgowa rada współpracy” nie jest organem Stowarzyszenia. Jej powstanie i udział w niej koordynatora wojewódzkiego/ okręgowego musi być obowiązkowo zaakceptowana przez Radę Koordynacyjną. Za bieżącą współpracę z „okręgowymi radami współpracy” i za koordynację ich działań w skali Kraju odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Koordynacyjnej.       

 Inne działania Stowarzyszenia, w tym spotkania otwarte z wyborcami powinny być zgłaszane przez organizatora – Przewodniczącemu Rady, drogą elektroniczna na co najmniej tydzień przed terminem spotkania. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący udzieli w miarę posiadanych możliwości, pomocy logistycznej i merytorycznej organizatorom tych spotkań. Dla ich merytorycznej obsługi Rada utworzy listę ekspertów, którzy będą mogli być zapraszani do wygłaszania okolicznościowych referatów.  

           Sekretarz                                                              Przewodniczący

         Jan Sposób                                                                   Antoni Gut

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031